Lash Blvd

Cleansing Brush For Eyelash Extensions

$5.99
  • Cleansing Brush For Eyelash Extensions
Cleansing Brush For Eyelash Extensions Cleansing Brush For Eyelash Extensions

Lash Blvd

Cleansing Brush For Eyelash Extensions

$5.99

Description

Cleansing brush to use during eyelash extensions services.  Cleanse clients natural lashes or eyelash extensions.